Vanliga frågor och svar

 

Besök i verksamheten
Som vårdnadshavare är du välkommen att besöka våra verksamheter efter överenskommelse med personalen. Du är också välkommen att då äta lunch hos oss – säg bara till dagen innan!

Buss
Vi erbjuder jojokort laddade med 500-1000kr/termin för barn som regelbundet åker till och från skolan med länstrafikens bussar.

Buss 504 - Båstad - Grevie by - Förslöv
Buss 505 - Grevie - Grevie by - Torekov

Kontakta expeditionen för information om hur du går till väga.
0431 - 36 21 94

Elevhälsoteam
Elevhälsoteamet jobbar på skolan med förebyggande skolhälsovård. Teamet består av skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog och rektor.

Fotografering
Om du inte vill att ditt barn ska bli fotograferat måste du anmäla detta. Se mer information i Schoolsoft.

Fritidsplats
Rätt till fritidsplats har barn från det de börjar i förskoleklass upp till den dagen de fyller 13 år och har vårdnadshavare som förvärvsarbetar eller studerar. Avgift följer kommunens barnomsorgstaxa. Anmälan och uppsägning sker på särskild blankett.

Försäkring
Alla elever är genom kommunen försäkrade under skoldagen samt på väg till och från skolan.
Skolan har ingen försäkring som täcker förstörda eller bortkomna kläder och andra tillhörigheter. 
För alla förskolebarn gäller en kollektiv olycksfallsförsäkring. Se beskrivning via länken
Olycksfallsförsäkring

Montessoriutbildning för vårdnadshavare
Kunskap om Montessoripedagogiken hos vårdnadshavarna är viktig. Träffar och föreläsningar anordnas regelbundet. När, var, hur meddelas via Schoolsoft. Varmt välkomna.

Klagomål
För klagomål på verksamheten ska du i första hand vända dig till personalen på plats. Det är de som har kännedom om situationen. I andra hand vänder du dig till rektor eller förskolechef. För klagomål på föreningen vänder du dig till styrelsen.

Kläder
Vi är ofta ute – både inom skola och förskola. Se till att ditt barn alltid har bra utekläder och gärna ett ombyte på plats.

Kvarglömda saker
Kvarglömda saker sparas bara en termin. Fråga personal på plats var de förvaras.

Ledighet
Det råder skolplikt i Sverige från år 1 i skolan. Upp till 5 skoldagar kan ansvarig pedagog ge ledighet. 5-10 dagar beslutar rektor om ledighet. Blankett för ledighetsansökan finns på Schoolsoft.

Lovtillsyn fritids
Tillfällig fritids kan erbjudas under skolans lov. Vårdnadshavarna ansöker om lovtillsyn minst en månad i förväg hos personalen. Avgift 100 kr/dag.

Mobiltelefoner
Privata mobiltelefoner får inte användas under verksamhetstid utan ska då förvaras i barnets väska. Föreningen tar inget ansvar för borttappade mobiltelefoner.

Privata saker
Privata saker, t ex spel, pulkor eller andra leksaker, får ej medtagas utan överenskommelse med personal, och i så fall under eget ansvar och till gemensam användning. Föreningen ansvarar inte för borttappade saker.

Samrådsmöte
Samrådsmötet är ett dialog mellan medlemmar och styrelsen, för att stärka interndemokratin.

Sekretess
Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola eller fritidshem får inte obehörligen röja vad han/hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden. (Skollagen 29 kap 14 §).

Simträning
Betyg i idrott och hälsa i år 6 förutsätter att eleven kan simma 200 m varav 50 m ryggsim. Skolan följer upp elevernas simkunskap f r om åk 4 och har simundervisning efter behov.

Specialkost
För att erhålla specialkost måste läkarintyg eller likvärdigt utlåtande visas upp. Anmälan sker till personal på plats.

Sjukdom
Frånvaro måste anmälas i Schoolsoft varje sjukdag. Upprepad oanmäld frånvaro anmäls till socialförvaltningen.

Överklaga
Föräldrars rätt att överklaga beslut kring sitt barns skolgång har förstärkts i nya skollagen. Överklaganden ska lämnas in skriftligt till styrelsen/huvudmannen inom två veckor efter beslutet meddelats. Styrelsen har rätt att ändra beslutet alternativt skicka ärendet vidare till överklagandenämnden eller förvaltningsdomstolen för granskning. Se mer på www.overklagandenamnden.se